KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI
MES GROUP  ( “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması   Kanunu’nun   (‘’KVKK’’)   10.   maddesi   uyarınca   sizi,   kişisel   veri   işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Mes Group olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin

işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş  ilişkilerimizin    ve insan  kaynakları süreçlerinin

yürütülebilmesi,  ilgili  kişilerin  taleplerinin  karşılanabilmesi,  ,  ve  teknik  süreçlerin  devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde  saklanmaktadır.  Mes Group tarafından  KVKK  başta  olmak  üzere  ilgili  tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun  olarak  ve  KVKK’nın  8.  ve  9.  maddelerinde  belirtilen  kişisel  veri  işleme  şartları  ve amaçları dâhilinde, Mes Group tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza,   hissedarlarımıza, yetkili   kamu   kurum   ve   kuruluşlarına,   özel   kişilere,

faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

  1. Yurtdışına Veri Aktarımı

Mes Group tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının  yeterli  bir  korumayı  yazılı  olarak  taahhüt  ettiği  ve  ilgili  aktarım  açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Mes Group tarafından farklı kanallar vasıtasıyla   ve   yukarıda   belirtilen   hukuki   sebeplere   dayanarak;   sunduğumuz   hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya  5(2)  ve  6(3)  maddelerinde  öngörülen  durumların  varlığı  halinde,  açık  rıza  temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.mesgroup.com.tr/ adresindeki formu doldurup imzalayarak Topçular Mah. Kışla Cad.Metal Han No59/1 Eyüp, İstanbul - 34055, Türkiye adresine iletebilirsiniz.  Mes Group, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 7.  maddede  öngörülen  şartlar  çerçevesinde  kişisel  verilerin  silinmesini  veya  yokedilmesini isteme,

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

*  İşbu  Aydınlatma  Beyanı  (“Beyan”)  30.11.2018  tarihinde  hazırlanmıştır.  Beyan  metninde herhangi   bir   değişiklik   olması   durumunda,   işbu   Beyanın   yürürlük   tarihi   ve   içeriği güncellenecektir.